Ogólne warunki korzystania z portalu Schaeffler REPXPERT

Niniejsze Ogólne warunki (dalej: „Ogólne warunki”) firmy Schaeffler "Polska Sp.zo.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa Polska" (w dalszej części zwanej „firmą Schaeffler”) regulują stosunek prawny łączący firmę Schaeffler z osobami fizycznymi i prawnymi oraz spółkami osobowymi, które korzystają z usług i zasobów w ramach witryny internetowej firmy Schaeffler pod adresem www.repxpert.pl (w dalszej części zwanymi „Użytkownikami”).

Przed przystąpieniem do korzystania z portalu Użytkownik ma obowiązek uważnie przeczytać niniejsze Ogólne warunki. Korzystanie z portalu przez Użytkownika oznacza akceptację przez niego niniejszych Ogólnych warunków, co zostaje udokumentowane przez zaznaczenie pola „Przeczytałem i akceptuję Ogólne warunki” w ramach procedury rejestracji Użytkownika. Użytkownik wyraża tym samym zgodę na obowiązywanie Ogólnych warunków firmy Schaeffler w odniesieniu do stosunku prawnego pomiędzy firmą Schaeffler a Użytkownikiem portalu REPXPERT, a także w odniesieniu do usług dostępnych w ramach serwisu www.repxpert.pl Niniejsze Ogólne warunki są stale dostępne do wglądu pod adresem www.repxpert.pl.


§ 1 Portal Schaeffler REPXPERT

1. Portal Schaeffler REPXPERT dostępny pod adresem www.repxpert.pl (w dalszej części zwany „portalem”) to udostępniony i administrowany przez firmę Schaeffler serwis, który – w zależności od docelowego kręgu Użytkowników – oferuje dostęp do podstawowych i zaawansowanych informacji technicznych i handlowych, a także pozostałej oferty zasobów i usług dla zarejestrowanych Użytkowników. Portal oferuje poszczególnym kategoriom Użytkowników dostęp do dopasowanych tematycznie informacji udostępnianych między innymi przez inne firmy (w dalszej części zwane „partnerami portalu”). W związku z tym portal dostarcza zarejestrowanemu Użytkownikowi między innymi aktualne informacje podstawowe, szczegółowe informacje o produktach, instrukcje diagnostyczne i wskazówki dotyczące napraw, a także umożliwia dostęp do dokumentacji technicznej, np. instrukcji montażu, aktualnych czasów pracy, planów inspekcji dla wszystkich modeli pojazdów dostępnych na rynku, katalogu części zamiennych TecAlliance GmbH, , jak również innych informacji fachowych i innych instrukcji pomocnych w codziennej pracy warsztatu samochodowego oraz dostęp do społeczności Użytkowników („oferta zasobów i usług”).

2. Oferta zasobów i usług są dostępne dla Użytkownika po odpowiednim zarejestrowaniu się na portalu w Internecie w tzw. „strefie ograniczonego dostępu”. Konkretny zakres oferty zasobów i usług może być różny dla poszczególnych kategorii Użytkowników i może zostać w każdej chwili rozszerzony lub ograniczony przez firmę Schaeffler. Nie gwarantuje się Użytkownikowi stałego dostępu do poszczególnych usług.


§ 2 Uprawnienie do korzystania i rejestracja

1. Podczas rejestracji Użytkownicy portalu muszą podać, do której kategorii Użytkowników przynależą (np. „Warsztat samochodowy” (wraz z niewielką sprzedażą na rzecz klientów indywidualnych), „Sprzedaż samochodowych części zamiennych” (firma prowadząca sprzedaż części zamiennych, bez warsztatu), „Nauczyciel zawodu”, „Pracownik firmy Schaeffler”), oraz potwierdzić swój status przez podanie odpowiednich informacji. Firma Schaeffler może odmówić rejestracji oraz zweryfikować lub zmienić kategorię Użytkownika. Ponadto firma Schaeffler zastrzega sobie prawo do zmiany liczby i nazewnictwa kategorii Użytkowników.

2. Warunkiem korzystania z usług i zasobów portalu jest uprzednia rejestracja na portalu. Rejestracja do korzystania ze strefy ograniczonego dostępu portalu jest możliwa wyłącznie przez Internet.

Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a firmą Schaeffler umowy o korzystanie z oferty zasobów i usług portalu na podstawie niniejszych Ogólnych warunków („umowa o korzystanie z portalu”).

3. Korzystanie z oferty zasobów i usług portalu jest generalnie bezpłatne. Dostęp do wybranych stref portalu, zwłaszcza  do konkretnych instrukcji napraw TecAlliance GmbH dostępnych przez katalog części zamiennych, może być ograniczony dla określonych kategorii Użytkowników i uzależniony od zapłaty punktami bonusowymi zgromadzonymi zgodnie z Warunkami uczestnictwa w programie bonusowym portalu umieszczonymi poniżej niniejszych Ogólnych warunków. Zastrzega się możliwość wprowadzenia dalszych usług portalu dostępnych wyłącznie za opłatą w formie punktów bonusowych, a także wycofania z oferty istniejących już usług.

4. Użytkownik ma obowiązek podać swoje pełne i prawdziwe dane wymagane podczas rejestracji. Mogą być wymagane następujące dane: imię i nazwisko / nazwa firmy Użytkownika, imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu, aktualny adres (nie skrytka pocztowa), aktualny numer telefonu i faksu umożliwiający szybki kontakt w celu wyjaśnienia spraw związanych z uczestnictwem Użytkownika w portalu, adres e-mail oraz, dla niektórych kategorii Użytkowników, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Rejestracji osoby prawnej lub spółki osobowej w charakterze Użytkownika może dokonać tylko osoba fizyczna uprawniona do jej reprezentacji. W trakcie trwania umowy o korzystanie z portalu Użytkownik ma obowiązek stale aktualizować dane podane podczas rejestracji oraz niezwłocznie informować firmę Schaeffler pocztą elektroniczną o zaistniałych zmianach lub samodzielnie dokonać zmian tych danych w profilu REPXPERT.

Firma Schaeffler zastrzega sobie prawo żądania w każdej chwili, podczas lub po zakończeniu rejestracji, przedstawienia przez Użytkownika odpowiednich dokumentów potwierdzających podane podczas rejestracji dane, np. w przypadku Użytkowników należących do kategorii „Warsztat samochodowy” lub „Sprzedaż samochodowych części zamiennych” dowodu upoważnienia podanej osoby fizycznej do reprezentacji firmy albo jej niezależnego lub zależnego oddziału albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W razie nieprzedstawienia ww. dowodu lub istnienia wątpliwości co do prawdziwości danych Użytkownika, firma Schaeffler może usunąć rejestrację.

5. Podczas rejestracji Użytkownik samodzielnie wskauzje adres mailowy i hasło, których wprowadzenie będzie warunkiem uzyskania dostępu do strefy ograniczonego dostępu portalu.

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła i niestosowania go do logowania się w innych miejscach. Ujawnianie hasła osobom trzecim jest niedozwolone.

Jeśli Użytkownik należy do kategorii „Warsztat samochodowy”, „Sprzedaż samochodowych części zamiennych” lub „Nauczyciel zawodu”, jest on odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszego obowiązku staranności i poufności. W przypadku uzyskania dostępu do hasła, niezależnie od przyczyny, przez osoby trzecie, Użytkownik niezwłocznie zmieni je oraz niezwłocznie powiadomi o tym pocztą elektroniczną firmę Schaeffler.


§ 3 Przedmiot i zakres korzystania z portalu

1. Firma Schaeffler udostępnia Użytkownikom w sposób dobrowolny, niewiążący i bez gwarancji kompletności określone informacje w ramach portalu w strefie otwartej i w strefie ograniczonego dostępu (por. § 1 niniejszych Ogólnych warunków).

2. Firma Schaeffler zastrzega sobie prawo uzależnienia uzyskania dostępu do poszczególnych obszarów, treści i usług w ramach strefy ograniczonego dostępu od spełnienia przez Użytkownika dodatkowych warunków dotyczących jego osoby i/lub akceptacji dodatkowych postanowień regulaminowych. Jeśli ww. zmiany będą dotyczyć usług firmy Schaeffler dostępnych wyłącznie za opłatą w formie punktów bonusowych (por. § 2 pkt 3 zd. 2 niniejszych Ogólnych warunków), stosuje się odpowiednio postanowienie § 10 niniejszych Ogólnych warunków.

3. Firma Schaeffler informuje, że w określonych przedziałach czasowych dostępność i funkcjonalność portalu może podlegać ograniczeniom związanym z wykonywaniem niezbędnych prac konserwacyjnych zgodnie z aktualnym stanem techniki. W pozostałym zakresie dostępność portalu uregulowano w § 6 pkt 2 niniejszych Ogólnych warunków.

4. Firma Schaeffler informuje, że treści prezentowane na portalu stanowią dzieła chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek powielanie, modyfikacja, rozpowszechnianie lub zapisywanie tekstów, fragmentów tekstów, ilustracji, fotografii i innych materiałów graficznych lub wideo, wykraczające poza zwykłe przeglądanie witryny lub zapisywanie tych treści przez Użytkownika do własnych celów, wymaga uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody firmy Schaeffler i/lub zainteresowanych partnerów portalu.

5. Firma Schaeffler informuje, że treści prezentowane na portalu zawierają nazwy przedsiębiorstw, produktów i inne chronione prawem oznaczenia. Jakiekolwiek użycie takich nazw lub oznaczeń wymaga uprzedniej wyraźnej zgody firmy Schaeffler i/lub właściciela nazwy lub oznaczenia.

6. Firma Schaeffler zastrzega sobie ponadto wszelkie prawa własności intelektualnej do portal.


§ 4 Czas trwania umowy o korzystanie z portalu, wypowiedzenie umowy, blokada dostępu

1. Niniejsza umowa o korzystanie z portalu jest zawarta na czas nieokreślony.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie, w formie pisemnej w trybie zwyczajnym ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie maila na adres info@repxpert.pl lub za pośrednictwem portalu REPXPERT; nie narusza to prawa do wypowiedzenia w trybie nadzwyczajnym.

3. Po wypowiedzeniu przez jedną ze stron umowy o korzystanie z portalu firma Schaeffler ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do strefy ograniczonego dostępu z chwilą wejścia w życie wypowiedzenia. Nie narusza to postanowienia § 4 pkt 4 niniejszych Ogólnych warunków.

4. Do czasu zamknięcia spraw związanych z umową o korzystanie z portalu stosuje się nadal postanowienia niniejszych Ogólnych warunków. Jeżeli w przypadku wypowiedzenia umowy o korzystanie z portalu, w ramach której Użytkownik uczestniczył w programie bonusowym portalu, w chwili wejścia w życie wypowiedzenia Użytkownik posiadał jeszcze punkty bonusowe, stosuje się do nich postanowienia o skutkach prawnych zakończenia uczestnictwa w programie bonusowym (por. punkt F Warunków uczestnictwa w programie bonusowym portalu).


§ 5 Zamknięcie portalu

Firma Schaeffler zastrzega sobie prawo do zamknięcia w każdej chwili portalu oraz wypowiedzenia umowy o korzystanie z portalu z Użytkownikiem w trybie zwyczajnym.


§ 6 Treści/dostępność

1. Firma Schaeffler informuje, że treści udostępniane w ramach portalu są autorstwa między innymi partnerów portalu i innych podmiotów zewnętrznych. Firma Schaeffler starannie dobiera partnerów portalu i inne podmioty zewnętrzne, którzy skrupulatnie opracowują i weryfikują prezentowane przez siebie treści. Z uwagi na dużą liczbę i zakres prezentowanych treści, a także ich ciągłą aktualizację, firma Schaeffler nie jest w stanie sprawdzić wszystkich informacji, dokumentów i danych udostępnianych przez partnerów portalu. W związku z tym firma Schaeffler nie odpowiada za treść ani dostępność oferty zasobów i usług na portalu. Dotyczy to zarówno oferty zasobów i usług udostępnionej bezpośrednio przez firmę Schaeffler, jak i partnerów portalu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oferta zasobów i usług na portalu jest jedynie pomocą przy wyszukiwaniu informacji dotyczących branży motoryzacyjnej i nie zwalnia Użytkownika z jego własnego obowiązku staranności.

2. Nie gwarantuje się stałej dostępności do portalu dla Użytkownika. Firma Schaeffler nie odpowiada w szczególności za zakłócenia w dostępie do portalu, których jedyna lub główna przyczyna leży poza zakresem możliwości działania firmy Schaeffler i/lub zakłócenie jest spowodowane jedynie lub w głównej mierze siłą wyższą i/lub zakłócenie w dostępie do portalu powstało bez winy firmy Schaeffler.


§ 7 Nieuprawnione użycie hasła dostępu

Użytkownik odpowiada za nieuprawnione korzystanie z usług portalu oraz inne związane z tym naruszenia prawa przed podmioty trzecie w rozumieniu § 2 pkt 5 niniejszych Ogólnych warunków, jeśli doszło do tego z winy Użytkownika, w szczególności w przypadku zawinionego przez Użytkownika ujawnienia hasła wbrew postanowieniu § 2 pkt 5 niniejszych Ogólnych warunków.


§ 8 Odpowiedzialność cywilnoprawna

1. W przypadku bezpłatnego udostępniania informacji, oprogramowania lub dokumentacji wyłączona jest odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne informacji, oprogramowania i dokumentacji, w szczególności za ich poprawność, prawidłowość, brak obciążenia prawami ochronnymi i autorskimi osób trzecich, kompletność i/lub przydatność – z wyjątkiem działania umyślnego i podstępu.

2. Informacje na portalu mogą zawierać specyfikacje lub ogólne opisy możliwości technicznych produktów, które w niektórych przypadkach (np. wskutek modyfikacji produktu) mogą okazać się niepoprawne. W związku z tym wymagane cechy produktów należy uzgodnić każdorazowo przed dokonaniem zakupu.

3. Zasady odpowiedzialności firmy Schaeffler za wady fizyczne i prawne określono w punktach 8.1 i 8.2 niniejszych Warunków. W pozostałym zakresie wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność firmy Schaeffler, o ile odpowiedzialność taka nie jest przewidziana w sposób bezwzględnie wiążący na podstawie przepisów o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, rażącego niedbalstwa, zagrożenia życia, ciała lub zdrowia, gwarancji określonych właściwości, podstępnego przemilczenia wady lub naruszenia istotnych postanowień umowy. Odszkodowanie z tytułu naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy wskutek lekkiego niedbalstwa jest jednak ograniczone do wysokości typowej dla tego typu umowy, możliwej do przewidzenia szkody.

4. Firma Schaeffler dokłada starań, aby zabezpieczyć portal przed zainfekowaniem wirusami, jednak nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa w tym zakresie. Przed pobraniem informacji, oprogramowania lub dokumentacji Użytkownik z uwagi na ochronę własną oraz portalu przed zainfekowaniem wirusami powinien podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa i użyć skanera wirusów.

5. Powyższe postanowienia nie mogą być podstawą do zmiany w zakresie ciężaru dowodu.

6. Jeśli powyższe postanowienia wprowadzają wyłączenie odpowiedzialności firmy Schaeffler, obejmuje to również jej organy, pracowników, przedstawicieli i podwykonawców oraz partnerów portalu.


§ 9 Ochrona danych

Dane osobowe Użytkownika, które są zbierane, przekazywane i ujawniane firmie Schaeffler w związku z rejestracją i korzystaniem z portalu, są traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, dostępnymi do wglądu na stronie internetowej REPXPERT.


§ 10 Zmiany w Ogólnych warunkach

1. Firma Schaeffler zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych warunków w każdej chwili bez podania przyczyny zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym § 10.

2. Treść zmienionych Ogólnych warunków zostanie przesłana Użytkownikowi pocztą elektroniczną najpóźniej dwa tygodnie przed ich wejściem w życie. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec zmiany Ogólnych warunków w terminie dwóch tygodni od odbioru wiadomości e-mail w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zmienione Ogólne warunki uznaje się za zaakceptowane. W wiadomości e-mail zawierającej powiadomienie o zmianach firma Schaeffler poinformuje Użytkownika również o obowiązującym terminie wyrażenia sprzeciwu i jego znaczeniu.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu, nie będzie on mógł w dalszym ciągu korzystać z portalu. Będzie to równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o korzystanie z portalu w trybie zwyczajnym w terminie czterech tygodni od wypowiedzenia zgodnie z § 4 pkt 2 Ogólnych warunków. Dalsze skutki wypowiedzenia określa § 4 Ogólnych warunków.


§ 11 Przedawnienie roszczeń

Wszelkie roszczenia, jakie powstaną w związku z korzystaniem z portalu lub na podstawie niniejszych Ogólnych warunków, mogą być zostać zgłoszone na drogę sądową w terminie jednego roku i z upływem tego terminu ulegają przedawnieniu, chyba że Użytkownikiem jest konsument (kategoria „Osoba prywatna”).


§ 12 Postanowienia końcowe

1. Do umowy o korzystanie z portalu, niniejszych Ogólnych warunków oraz pozostałych stosunków prawnych między firmą Schaeffler i Użytkownikiem w związku z portalem stosuje się prawo materialne obowiązujące w miejscu siedziby firmy Schaeffler. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

2. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową o korzystanie z portalu, niniejszymi Ogólnymi warunkami lub w inny sposób związane z korzystaniem z portalu będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy Schaeffler, jeżeli Użytkownikiem jest przedsiębiorca, osoba prawna prawa publicznego lub wyodrębniony majątek publiczno-prawny lub jeśli Użytkownik nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby w kraju siedziby firmy Schaeffler.Warunki uczestnictwa w programie bonusowym portalu Schaeffler REPXPERT

Poniższe Warunki (w dalszej części zwane „Warunkami uczestnictwa”) firmy Schaeffler "Polska Sp.zo.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa Polska" (w dalszej części zwanej „firmą Schaeffler”) regulują stosunek prawny łączący firmę Schaeffler z osobami fizycznymi i prawnymi oraz spółkami osobowymi istniejący w ramach uczestnictwa Użytkowników w programie bonusowym (zwanym w dalszej części „programem bonusowym”), który jest oferowany przez firmę Schaeffler w sposób dobrowolny, niewiążący i bez gwarancji dla uczestników w Internecie pod adresem www.repxpert.pl (w dalszej części: „portal”). Warunki uczestnictwa regulują w szczególności zasady nabywania i realizowania punktów bonusowych oraz ogólną organizację i przebieg programu bonusowego w ramach portalu. Warunki uczestnictwa są dostępne do wglądu na portalu.

Odmienne regulacje mogą wynikać z dodatkowych postanowień regulaminowych, zwłaszcza obowiązujących w odniesieniu do zamówień i realizacji premii bonusowych (np. warunki pobierania treści z portalu).

Firma Schaeffler zastrzega sobie prawo do zmiany lub całkowitego zamknięcia programu bonusowego w dowolnym momencie.

A. Uczestnictwo

1. Uprawnione do uczestnictwa w programie bonusowym w ramach portalu są wyłącznie zarejestrowane Warsztaty w rozumieniu § 2 pkt 1 Ogólnych warunków; do uczestnictwa w programie bonusowym nie są uprawnieni Sprzedawcy części zamiennych w rozumieniu § 2 pkt 1 Ogólnych warunków, placówki edukacyjne, osoby prywatne, oraz pracownicy firm-partnerów portalu.

Firma Schaeffler zastrzega sobie prawo żądania w każdej chwili, podczas lub po zakończeniu rejestracji, przedstawienia przez Warsztat odpowiednich dokumentów potwierdzających podane podczas rejestracji dane, np. dowodu upoważnienia podanej osoby fizycznej do reprezentacji firmy lub jej niezależnego lub zależnego oddziału albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W razie nieprzedstawienia ww. dowodu lub istnienia wątpliwości co do prawdziwości danych Warsztatu, firma Schaeffler może usunąć rejestrację. Jest to równoznaczne z zakończeniem uczestnictwa w programie bonusowym, patrz rozdziały E i F niniejszych Warunków uczestnictwa.

2. Uczestnictwo w programie bonusowym rozpoczyna się w chwili rejestracji Użytkownika w kategorii „Warsztat samochodowy” w strefie ograniczonego dostępu portalu (por. § 1 pkt 2 Ogólnych warunków korzystania z portalu).

W chwili rejestracji Użytkownika w strefie ograniczonego dostępu portalu Użytkownik otrzymuje indywidualne konto programu bonusowego. Na ww. koncie bonusowym będą zapisywane wszystkie punkty bonusowe na korzyść danego Użytkownika otrzymywane i rejestrowane w ramach programu bonusowego.

3. Program bonusowy i konto Użytkownika są dostępne dla Użytkownika na portalu od chwili rejestracji.

Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć hasło przed ujawnieniem osobom trzecim zgodnie z § 2 pkt 6 Ogólnych warunków korzystania z portalu. W przypadku uzyskania dostępu do hasła, niezależnie od przyczyny, w zakresie odpowiedzialności Użytkownika, przez osoby trzecie, Użytkownik niezwłocznie zmieni je oraz niezwłocznie powiadomi o tym pocztą elektroniczną firmę Schaeffler.

B. Punkty bonusowe

1. Podstawowe pojęcia

Program bonusowy działa w oparciu o jednostki zwane punktami bonusowymi, które są zapisywane na koncie Użytkownika. Punkty bonusowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów wymienionych w niniejszych Warunkach uczestnictwa. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie punktów bonusowych uzyskanych w ramach innych programów ani wymiana takich punktów na ważne punkty programu bonusowego. Punkty bonusowe nie mogą być przenoszone (ani na innego uczestnika, ani na inny podmiot trzeci), nie mogą też być wymieniane na gotówkę.

Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić stan swojego konta bonusowego na profilu użytkownika w strefie ograniczonego dostępu portalu.

2. Gromadzenie punktów bonusowych

Użytkownik może uzyskiwać punkty bonusowe na dwa sposoby, (a) poprzez realizację kuponów bonusowych lub (b) poprzez zakup punktów bonusowych (o ile ta opcja jest dostępna).

a. Kupony bonusowe

Firma Schaeffler oraz partnerzy portalu,  przypisują do swoich produktów według własnego uznania kupony bonusowe w formie cyfrowej bądź analogowej. Każdy kupon bonusowy jest oznaczony indywidualnym i niepowtarzalnym numerem.

Każdy kupon odpowiada określonej liczbie punktów bonusowych, ustalanej proporcjonalnie do ceny produktu według własnego uznania przez firmę Schaeffler lub danego partnera portalu.

Wpisanie kodu danego kuponu bonusowego w oknie „Realizuj kupon bonusowy” na portalu („punkty bonusowe”) powoduje zapisanie liczby punktów z danego kuponu bonusowego na koncie Użytkownika.

Dany kod kuponu może być zarejestrowany tylko przez ten sam Warsztat, który kupił produkty.

Kupony bonusowe są oznaczone datą, do której najpóźniej można zarejestrować kupon na portalu. Jeśli kupon nie zostanie zarejestrowany przed upływem daty ważności, zawarte w nim punkty bonusowe tracą ważność całkowicie i ostatecznie w dniu upływu daty ważności wydrukowanej na kuponie.

b. Zakup punktów bonusowych (nie dotyczy Polski)

Użytkownik może kupować, o ile są dostępne w ofercie, punkty bonusowe w ramach programu bonusowego portalu płacąc za nie gotówką. Użytkownicy mogą kupować pakiety punktów bonusowych tylko w ramach limitów wielkościowych podanych na portalu. Podane na portalu ceny zakupu punktów bonusowych są cenami netto; do cen należy doliczyć obowiązujące podatki, którymi obciążany jest Użytkownik. Po wprowadzeniu wybranej liczby punktów bonusowych następuje podsumowanie zakupu.Użytkownik ma wówczas możliwość potwierdzenia wybranej liczby punktów lub skorygowania zamówienia (przycisk „popraw”). Po zakończeniu procesu zakupu punktów bonusowych następuje potwierdzenie transakcji bezpośrednio na portalu, a Użytkownik otrzymuje fakturę za zakup punktów bonusowych, przy czym faktura jest od razu dostępna do pobrania w formie elektronicznej. 
Zapłata za zakupione punkty bonusowe następuje przy użyciu jednej z metod oferowanych przez  firmę Schaeffler i ustalanych według jej uznania. 
Użytkownik ma obowiązek zapewnić odpowiednie środki na swoim koncie. W przypadku odrzucenia polecenia zapłaty przez bank Użytkownika, Użytkownik zwróci firmie Schaeffler ewentualne koszty i wydatki z tego tytułu, chyba że odrzucenie polecenia zapłaty nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Użytkownika.

W przypadku płatności kartą kredytową lub debetową zastosowanie znajdują następujące zasady:

W przypadku płatności kartą kredytową lub debetową karta zostanie obciążona bezpośrednio po zakończeniu procedury zapłaty. W przypadku, gdy karta okaże się nieważna, transakcja zostanie anulowana, a zapisane na koncie Użytkownika punkty bonusowe z powrotem odjęte. Podanie przez Użytkownika niekompletnych lub niepoprawnych danych skutkuje również anulowaniem transakcji, bez obciążenia karty.
Przy zakupie punktów bonusowych za pośrednictwem karty kredytowej lub debetowej należy użyć pola do wprowadzania danych. Użytkownik podaje w szczególności wybraną liczbę punktów bonusowych. Dane dotyczące płatności przekazywane są bezpośrednio do firmy Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstrasse 18, 69115 Heidelberg (w dalszej części zwanej „Heidelpay”). Firma Schaeffler nigdy nie otrzymuje tych danych. Podmiotem dokonującym obciążenia karty jest firma Huellemann & Strauss Onlineservices S.à r.l., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, R.C.S. Luxembourg B 144133, info@hso-services.com, Członkowie Zarządu: Dipl. Vw. Mirko Hüllemann, Heiko Strauss Wybierając procedurę płatności za punkty bonusowe przez internet Użytkownik upoważnia firmę Huellemann & Strauss Onlineservices S.à r.l. do obciążenia karty kredytowej lub debetowej, podanej przez Użytkowanika w celu zakupu punktów bonusowych. 

3. Realizacja punktów bonusowych

Każdy Warsztat może realizować swoje punkty bonusowe niżej opisanymi metodami. Warunkiem realizacji premii jest posiadanie przez Warsztat na koncie punktów bonusowych w liczbie wystarczającej do realizacji premii oraz dostępność danej premii.

Warsztat może zrealizować premię w dowolnie wybranej postaci spośród poniższych opcji, przy czym firma Schaeffler zastrzega sobie możliwość zmiany oferowanych postaci premii:

a. Treści dostępne za punkty bonusowe

Warsztat może wymienić punkty bonusowe na treści płatne w postaci punktów bonusowych w rozumieniu § 2 pkt 3 Ogólnych warunków korzystania z portalu, w tym zwłaszcza ofertę firmy TecAlliance GmbH, dostępną w ramach programu bonusowego.

Liczba punktów bonusowych wymaganych do zakupu treści dostępnych za punkty jest podawana w ramach poszczególnych ofert treści na portalu. Punkty bonusowe za zakup treści są odejmowane z konta bonusowego Warsztatu w rozliczeniu za każde pojedyncze wywołanie treści („pay per click”).

W uzupełnieniu do niniejszych Warunków uczestnictwa obowiązują również specjalne warunki korzystania z treści dostępnych za punkty bonusowe, o ile i w takim zakresie, w jakim takie warunki zostały podane w ramach portalu jako obowiązujące w odniesieniu do treści dostępnych za punkty bonusowe.

b. Sklep bonusowy

W ramach sklepu bonusowego Warsztat może wymieniać punkty bonusowe ze swego konta bonusowego na portalu na szkolenia, premie rzeczowe i usługowe, o ile takie będą dostępne. Każdej premii rzeczowej i premii usługowej jest przypisana odpowiednia wartość punktowa.

W uzupełnieniu do niniejszych Warunków uczestnictwa obowiązują również specjalne warunki uzyskiwania premii rzeczowych i usługowych, o ile i w takim zakresie, w jakim takie warunki zostały podane w ramach portalu jako obowiązujące w odniesieniu do premii rzeczowych i usługowych.

c. Inne premie

Na portalu mogą zostać podane ewentualne inne rodzaje premii wraz z warunkami ich uzyskania.


4. Warunki stosowane do premii

Jeżeli dla poszczególnych premii przewidziano specjalne warunki lub podano je jako obowiązujące podczas zamówienia premii na portalu, w razie sprzeczności postanowienia ww. warunków specjalnych będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami uczestnictwa.

C. Naruszenie/nadużycie Warunków uczestnictwa

1. Niedozwolona jest sprzedaż, zamiana, odstąpienie lub sprzedaż licytacyjna lub zbywanie w inny sposób punktów bonusowych na rzecz osób trzecich bez wyraźnej zgody firmy Schaeffler. Zabronione jest również pośrednictwo w zakupie lub sprzedaży punktów bonusowych oraz nienależne uzyskiwanie premii.

2. W przypadkach określonych w punkcie C 1, w razie innego naruszenia niniejszych Warunków uczestnictwa lub nadużycia punktów bonusowych przez Warsztat firma Schaeffler zastrzega sobie prawo do, (i) żądania zwrotu zamówionych i dostarczonych premii, (ii) jeśli nadużycie dotyczy treści dostępnych za punkty bonusowe – żądania zapłaty gotówkowej za korzystanie z treści dostępnych za punkty bonusowe w zakresie, w jakim treści zostały wykorzystane, a w przypadku oferty firmy TecAlliance GmbH zgodnie z obowiązującym cennikiem TecAlliance GmbH oraz (iii) odmowy realizacji premii przez Warsztat.

3. Powyższe postanowienia nie wykluczają dalszych roszczeń, w tym odszkodowawczych, w stosunku do Warsztatu.

D. Utrata ważności punktów bonusowych

1. Punkty bonusowe na koncie Warsztatu całkowicie i ostatecznie tracą ważność, jeżeli w okresie jednego roku nie zostanie dokonana żadna transakcja na koncie bonusowym Warsztatu, tzn. nie zostanie zarejestrowany żaden kupon bonusowy i/lub nie zostaną zrealizowane żadne premie bonusowe.

2. Firma Schaeffler powiadomi zainteresowany Warsztat pocztą elektroniczną sześć tygodni oraz ponownie jeden tydzień przed upływem terminu o zbliżającym się terminie utraty ważności zgromadzonych punktów bonusowych.

E. Zakończenie uczestnictwa, blokada, wykluczenie z uczestnictwa w programie

Uczestnictwo Warsztatu w programie bonusowym kończy się wraz z wygaśnięciem umowy o korzystanie z portalu i strefy ograniczonego dostępu portalu miedzy firmą Schaeffler a Warsztatem. Ponadto stosuje się § 4 Ogólnych warunków korzystania z portalu.

F. Ważność punktów bonusowych w przypadku wypowiedzenia

1. W przypadku wypowiedzenia w trybie zwyczajnym umowy o korzystanie z portalu i strefy ograniczonego dostępu portalu pomiędzy Warsztatem a firmą Schaeffler przez Warsztat, punkty bonusowe pozostałe na jego koncie w chwili wejścia w życie wypowiedzenia, tracą ważność bez możliwości ich wykorzystania lub zamiany, chyba że zgodnie z niniejszymi Warunkami uczestnictwa utraciły ważność wcześniej (por. punkt D niniejszych Warunków uczestnictwa). 
2. W przypadku wypowiedzenia w trybie zwyczajnym umowy o korzystanie z portalu i strefy ograniczonego dostępu portalu pomiędzy Warsztatem a firmą Schaeffler przez firmę Schaeffler, stosuje się odpowiednio punkt F zdanie 1 niniejszych Warunków uczestnictwa z uwzględnieniem następujących zasad: ewentualne punkty bonusowe pozostające na koncie Warsztatu w chwili wejścia w życie wypowiedzenia mogą być wykorzystane przez Warsztat w dodatkowym terminie trzech miesięcy („termin na wykorzystanie punktów”) licząc od dnia wejścia w życie wypowiedzenia. Termin na wykorzystanie punktów kończy się przed upływem trzech miesięcy, jeśli Warsztat wcześniej wykorzysta wszystkie punkty bonusowe lub jeżeli przed upływem terminu na wykorzystanie punktów Warsztat zarząda usunięcia danych wymaganych do wykorzystania punktów bonusowych.

3. W przypadku uzasadnionego wypowiedzenia w trybie nadzwyczajnym przez firmę Schaeffler pozostałe na koncie Warsztatu punkty bonusowe tracą ważność całkowicie i bezpowrotnie z chwilą złożenia wypowiedzenia w stosunku do Warsztatu. Ważnym powodem do wypowiedzenia jest w szczególności poważne naruszenie przez Warsztat postanowień niniejszych Warunków uczestnictwa.

G. Odpowiedzialność cywilnoprawna

1. W przypadku udostępniania informacji, oprogramowania lub dokumentacji bezpłatnie lub za opłatą w postaci punktów bonusowych wyłączona jest odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne informacji, oprogramowania i dokumentacji, w szczególności za ich poprawność, prawidłowość, brak obciążenia prawami ochronnymi i autorskimi osób trzecich, kompletność i/lub przydatność – z wyjątkiem działania umyślnego i podstępu.

2. Informacje na portalu mogą zawierać specyfikacje lub ogólne opisy możliwości technicznych produktów, które w niektórych przypadkach (np. wskutek modyfikacji produktu) mogą okazać się niepoprawne. W związku z tym wymagane cechy produktów należy uzgodnić każdorazowo przed dokonaniem zakupu.

3. Zasady odpowiedzialności firmy Schaeffler za wady fizyczne i prawne określono w punktach G 1. i G 2. niniejszych Warunków. W pozostałym zakresie wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność firmy Schaeffler, o ile odpowiedzialność taka nie jest przewidziana w sposób bezwzględnie wiążący na podstawie przepisów o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, rażącego niedbalstwa, zagrożenia życia, ciała lub zdrowia, gwarancji określonych właściwości, podstępnego przemilczenia wady lub naruszenia istotnych postanowień umowy. Odszkodowanie z tytułu naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy wskutek lekkiego niedbalstwa jest jednak ograniczone do wysokości typowej dla tego typu umowy, możliwej do przewidzenia szkody.

4. Firma Schaeffler dokłada starań, aby zabezpieczyć portal przed zainfekowaniem wirusami, jednak nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa w tym zakresie. Przed pobraniem informacji, oprogramowania lub dokumentacji Użytkownik z uwagi na ochronę własną oraz portalu przed zainfekowaniem wirusami powinien podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa i użyć skanera wirusów.

5. Powyższe postanowienia nie mogą być podstawą do zmiany w zakresie ciężaru dowodu.

6. Jeśli powyższe postanowienia wprowadzają wyłączenie odpowiedzialności firmy Schaeffler, obejmuje to również jej organy, pracowników, przedstawicieli i podwykonawców.

7. Kwestie rozliczenia podatkowego punktów bonusowych Użytkownik musi wyjaśnić we własnym zakresie. Wyklucza się roszczenia Użytkownika przeciwko firmie Schaeffler z tytułu podwójnego obciążenia podatkami.

H. Ochrona danych

Dane osobowe Użytkownika, które są zbierane, przekazywane i ujawniane firmie Schaeffler w związku z realizacją i przebiegiem programu bonusowego, są traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, dostępnymi do wglądu na witrynie internetowej REPXPERT.

I. Zmiana niniejszych Warunków uczestnictwa

1. Firma Schaeffler zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków uczestnictwa w każdej chwili bez podania przyczyny zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym punkcie I.

2. Treść zmienionych Warunków uczestnictwa zostanie przesłana Warsztatowi pocztą elektroniczną najpóźniej dwa tygodnie przed ich wejściem w życie. Jeśli Warsztat nie wyrazi sprzeciwu wobec zmiany Warunków uczestnictwa w terminie dwóch tygodni od odbioru wiadomości e-mail w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zmienione Warunki uczestnictwa uznaje się za zaakceptowane. Firma Schaeffler w wiadomości e-mail zawierającej powiadomienie o zmianach poinformuje Warsztat również o obowiązującym terminie wyrażenia sprzeciwu i jego znaczeniu.

Wyrażenie przez Warsztat sprzeciwu wobec zmiany Warunków uczestnictwa oznacza rezygnację z uczestnictwa w programie. W takiej sytuacji umowa o uczestnictwo w programie bonusowym wygasa, a także stosuje się postanowienia rozdziału F (ważność punktów bonusowych w przypadku wypowiedzenia).

J. Postanowienia końcowe

1. Do niniejszych Warunków uczestnictwa oraz pozostałych stosunków prawnych między firmą Schaeffler a Warsztatem w związku z realizacją i przebiegiem programu bonusowego stosuje się prawo materialne obowiązujące w miejscu siedziby firmy Schaeffler. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

2. Spory wynikłe w związku z uczestnictwem Warsztatu w programie bonusowym, jego realizacją i przebiegiem oraz niniejszymi Warunkami uczestnictwa będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy Schaeffler.